Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gældende pr 1. januar 2008

Tilbud: Udarbejdede tilbud er gældende i 30 dage hvilket betyder at tilbuddet, for at være gældende, skal være accepteret inden periodens udløb. Ved uoverensstemmelse mellem parternes individuelle betingelser er Koatek A/S salgs- og leveringsbetingelser gældende, 

med mindre andet er aftalt skriftligt.

Ordrebekræftelse: Er der uoverensstemmelse mellem ordrebekræftelse og købers bestilling, skal køber reklamerer senest 4 hverdage efter ordrebekræftelsens modtagelse. I modsat fald er køber bundet af ordrebekræftelsens omfang.

Betalingsbetingelser: Betalingsbetingelserne er netto 8 dage med mindre andet er aftalt. Koatek A/S forbeholder sig retten til, ved betalingsoverskridelser, at debitere den til enhver tid gældende rente i henhold til renteloven. Hvis købers betalingsevne efter Koateks A/S opfattelse betragtes som væsentligt forringet efter tilbuddets afgivelse, er Koatek berettiget til at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse for købesummen inden ordren effektueres.

Leveringsbetingelser: Forsendelser og forsikringsforhold sker i henhold til Incoterms 2000 og er gældende fra modtagelse af ordrebekræftelsen. Hvis intet andet er aftalt, er leveringen altid EXW Jægerspris, hvorfor forsendelse sker for købers regning og risiko.

Returret:: Varer tages ikke retur uden forudgående aftale.

Forbehold: Koatek forbeholder sig ret til mængdeafvigelser på indtil 10 % af den aftalte mængde.

Emballage: Hvis ikke andet er aftalt fremsendes emnerne emballeret i Koateks standardemballage.

Andre aftaler: Andre forpligtigelser end ovennævnte, er kun bindende for Koatek A/S såfremt de er skriftlige og accepteret af Koatek.

Reklamationer: Ved levering af produkter er køber forpligtiget til, inden det leverede tages i brug, at foretage forsvarlig kontrol senest 5 arbejdsdage fra modtagelse af emnerne. Ved mangler, skal køber skriftligt og uden ophold, reklamere overfor Koatek A/S

Ejendomsforbehold: I henhold til NLM 94 pkt. 25.

Ændringer af leverancens omfang: I henhold til NLM 94 pkt. 33-36.

Ansvar for tingskader forvoldt af leverancen efter overtagelse (produktansvar): I henhold til NLM 94 pkt. 67.

Ansvarsfrihed (Force majeure): I henhold til NLM 94 pkt. 68-70.

Lovvalg og værneting: I henhold til NLM 94 pkt. 71-72

For Koatek A/S´s leverancer gælder ovenstående salgs- og leveringsbetingelser suppleret med NLM 94 – Almindelige betingelser for levering og montering af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr. Afvigelser fra Koatek A/S salgs- og leveringsbetingelser og NLM 94 er kun gældende, såfremt det skriftligt er aftalt.

 

Kompetencer

Komponenter

Maskiner

Montage

Finish

Kontrol

Hvem er vi

Salg & levering

Kontakt

 

KOATEK A/S Håndværkervej 32 DK- 3630 Jægerspris Tlf. 47 56 56 56 Fax. 47 56 56 57